Jdi na obsah Jdi na menu
 


C - Manuál pro odběry primárních vzorků

C - 1 Základní informace

V naši laboratoři je odebírán biologický materiál dle požadavků lékařů, v ordinacích lékařů se odběry (až na výjimky) neprovádějí.

Odběry biologického materiálu se provádějí v odběrové místnosti laboratoře.

• informace o jednotlivých testech kapitola F: Abecední seznam laboratorních vyšetření.

• informace a pokyny pro pacienty  C- : Příprava pacienta před vyšetřením

• podrobný popis odběrového systému pro primární vzorky kapitola C-4: Používaný odběrový systém

• typ primárního vzorku a množství, které je třeba pro dané vyšetření odebrat uvádí kapitola C-7: Množství vzorku

• možnost dodatečného provedení analýzy s již odebraného vzorku kapitola  C-3: Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

 

C - 2 Požadavkové listy (žádanky)

 • Žádanka je určena pro dodání materiálu od jednoho pacienta

 • Žádanka zahrnuje nabídku vyšetření, která laboratoř provádí, pokud požadujete zabezpečení dopravy vzorku k vyšetření v jiné laboratoři, požadavek zapište na volné místo na žádance

   

Základní identifikační znaky požadované a povinně uváděné na požadavkovém listu  (žádance):

 • Jméno, příjmení, titul pacienta
 • Rodné číslo pacienta
 • Přidělené identifikační číslo pojišťovnou (není-li pacient obyvatelem ČR a je pojištěný v ČR)
 • Datum narození (není-li pacient obyvatelem ČR  a není pojištěný v ČR)
 • Kód pojišťovny pacienta
 • Základní diagnosa pacienta
 • Datum vystavení požadavku na vyšetření
 • Podpis a razítko objednavatele se všemi náležitostmi
 • Požadovaná vyšetření (viz seznamy vyšetření)
   

Vyšetření, která nejsou v nabídce  se zapíší do volného místa na žádance nebo na speciální samostatnou žádanku.

Laboratoř nesmí přijmout žádanku, která neobsahuje všechny základní identifikační znaky nebo obsahuje nesprávné údaje.

 

Na požadavkovém listu musí být povinně vyplněny základní identifikační znaky:

Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 (pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let. Požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné nežpediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let.

 

Laboratoř NESMÍ přijmout žádanku pacienta muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie).

 

Postup při odmítnutí vzorku viz kapitola „D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků“. Postup při nesprávné identifikaci viz kapitola „D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky“.

 

C - 3 Ústní požadavky na vyšetření (dodatečná a opakovaná vyšetření)

Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření lze dodatečně provést ze vzorků již do laboratoře dodaných při dodržení následujících pravidel:

Dodatečná vyšetření požadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém objednání , neakutní vyšetření budou provedena dle domluvy, tyto požadavky budou zaznamenány písemně do žádanky (včetně data a jména, kdo požadavek vyřizuje).

Dodatečná vyšetření lze u některých analytů provádět s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu v odebraném biologickém materiálu (viz kapitola „F. Abecední seznam laboratorních vyšetření“). Laboratoř skladuje vzorky při +4 až +8°C 48 hodin. Po uplynutí daného časového intervalu vyšetření nelze provést a je nutný odběr nového vzorku.

 

C - 4 Používaný odběrový systém

 

    Biologický materiál     Typ odběrové nádobky               Použití            
srážlivá žilní krev 

zkumavka plast,
červená zátka,
separační granulát

běžná biochemická,
serologická a 
imunochemická
vyš. analýza hormonů 
a tumorových markerů

nesrážlivá žilní krev
K3EDTA 

zkumavka plast, zelená zátka hematologické vyšetření
krevního obrazu a diferenciálu

nesrážlivá žilní krev
citrát sodný

skleněná zkumavka
1 díl citrátu+ 4 díly krve 

hematologické vyšetření
sedimentace erytrocytů

nesrážlivá žilní krev
citrát sodný

skleněná zkumavka
1 díl citrátu+9 dílů krve   

hematologické vyšetření
PT (Quickův test)

plná krev odebraná do 
kapiláry a 
ihned smíchána 
se systémovým 
roztokem analyzátoru

kep Eppendorf se směsí 
fosfátového pufru NaF, 
stabilizátoru a detergentu 

glykemie
moč nesterilní 

zkumavka plast, graduovaná,
žlutá zátka 

moč chemicky
a močový 
sediment

moč sterilní 

zkumavka plast, sterilní, 
graduovaná, červená zátka

moč na kultivaci a citlivost

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - 5 Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku    

Výsledky pacienta může ovlivnit řada fyziologických i nefyziologických faktorů, které se mohou vyskytnout při manipulaci s biologickým materiálem. Krátkodobý stres u úzkostlivých a tenzních  pacientů může vyústit ve změnu koncentrace některých analytů. Stres může ovlivnit hladinu četných součástí tělesných tekutin. Pacient má být proto relaxován a v klidu. Je-li pacient rozrušený, je nutné ho nechat alespoň 15 minut v klidu, než začneme s odběrem. Proto je důležité poskytnout pacientovi klidné, příjemné prostředí, které zajistí, že pacient je před odběrem vzorku relaxován.

 

Odběrová sestra je povinna :

1.  před zahájením odběru zkontrolovat údaje na žádance

2.  pomocí kartičky pojištěnce zkontrolovat rodné číslo, jméno a příjmení, kód pojišťovny

3.  zkontrolovat dostupnost odběrových pomůcek a materiálu

4.  seznámit pacienta s postupem při odběru

5.  zkontrolovat identifikaci pacienta na připravených zkumavkách

 

Základní pokyny pro pacienty

Odběr žilní krve nalačno

Odběr venózní krve se provádí většinou ráno, nalačno-hlavně při vyšetření krevního cukru a tukového metabolismu. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem je třeba vynechat tučná jídla a alkohol. Pokud to lze, má pacient vynechat 3 dny před odběrem i léky (po konzultaci s ošetřujícím lékařem). Ráno před odběrem nemá trpět žízní. Výhodné je, vypije-li pacient před odběrem asi ¼ l vody nebo neslazeného čaje.

 

Ranní moč – vyšetření močového sedimentu

Střední proud moče po omytí zevního genitálu.

 

Sbíraná moč – vyšetření kreatininové clearance, odpadu iontů a substrátů

Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Během sběru moče je nutné dosáhnout dostatečného objemu moče vhodným a rovnoměrným příjmem tekutin. Za vhodný se považuje takový příjem tekutin, aby se dosáhlo 1500 – 2000 ml moče u dospělého za 24 hodin. To znamená, že na každých 6 hodin sběru moče (kromě noci) vypije pacient asi ¾ litru tekutin (voda). Moč se obvykle sbírá 24 hodin od 06:00 hodin ráno, kdy se pacient vymočí do záchodu mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku se sbírá veškerá moč. Je nutné i před stolicí se vymočit do sběrné nádoby. Po 24 hodinách další den ráno opět v 06:00 hodin se pacient vymočí naposledy do sběrné nádoby. Sběrná nádoba musí být čistě vymytá a uchovávána na chladném místě. Pokud ze závažných důvodů nemůže být dodržen interval 24 hodin, pak se odchylný čas sběru výrazně označí na žádance, aby byl zohledněn ve výpočtu. Na konci sběrného období se moč promíchá, změří s přesností na ml a vzorek o objemu cca 10 ml se označí jménem, množstvím moče a sběrným obdobím. Pokud pacient nemá možnost přesně změřit objem moče, odešle resp. přinese do laboratoře celé množství sebrané moče nejpozději do 1 hodiny.

 

Sběr moče na vyšetření kyseliny vanilmandlové

Vyšetření v jiné laboratoři – provádí:

Nemocnice České Budějovice, a.s.

Stanovení se provádí z okyselené sbírané moče za 24 hodin ( do sběrné nádoby s obsahem 10 ml HCL). V hodinu začátku sběru (zpravidla v 06:00 hodin ráno) se pacient vymočí mimo sběrnou nádobu. Potom celou dobu ( tj. 12 nebo 24 hodin) pacient močí do sběrné nádoby, která obsahuje 10 ml koncentrované HCL (vydává se v laboratoři). Naposledy  se do sběrné nádoby vymočí v hodinu, kdy končí sběr. Je důležité se vymočit do sběrné nádoby před stolicí, aby se zamezilo nekontrolované ztrátě moče mimo sběrnou nádobu. Vadný sběr moče značně znehodnocuje kvalitu vyšetření. Ihned po ukončení sběru se veškerá moč promíchá, změří se celý objem moče s přesností na ml a vzorek o objemu cca 20 ml se odešle do laboratoře. Lahvička se vzorkem musí být označená jménem pacienta, množstvím moče a dobou sběru. Pokud pacient nemá možnost změřit objem moče s požadovanou přesností, je lépe, když všechnu  nasbíranou moč odnese do laboratoře.

Upozornění:

2 dny před sběrem moče a během něho nesmí pacient jíst potraviny s vanilkou, čokoládu,kávu,čaj, ovoce, zeleninu, ovocné šťávy, mošty a jiné výrobky z ovoce, zeleniny a bylinek. Neužívat léky: zvláště vadí sulfonamidy, diuretika, jodové preparáty, salicyláty.Vadí též rentgenové záření.V den sběru má být pacient převážně na lůžku a omezit příjem tekutin maximálně do 2 litrů.

 

Stolice na vyšetření okultního krvácení

Pacient odebere vzorky stolice dle pokynů lékaře a pokynů uvedených na sáčku s testem a doručí svému ošetřujícímu lékaři nebo přímo do laboratoře,která vydala odběrovou soupravu. Spolehlivost výsledků závisí rozhodující mírou na správném provedení odběru vzorku pacientem. Proto je třeba podrobnější vysvětlení lékařem nebo sestrou.

*Dietní opatření

Pacientovi je nutné doporučit, aby po dobu 3 dnů před začátkem testu a po celou dobu testovací periody postupoval takto :

 • Jedl stravu co možná nejbohatší na balastní látky, jako např. zeleninu, ovoce, saláty, celozrnný chléb, ořechy apod., aby se případné karcinomy podnítily ke krvácení.
 • Vyloučil z jídelníčku syrové nebo nedovařené maso a masné výrobky (tatarský biftek, tlačenka), protože požití potravin obsahujících krev může vést k falešně pozitivnímu výsledku.
 • Aby neužíval vitamin C ani léky obsahující tento vitamin, který ovlivňuje výsledek testu. Pozor na nápoje s obsahem vitaminu C

* Další typy krvácení

Při menstruaci se doporučuje testování odložit. Naproti tomu slabé krvácení z dásní nebo krvácení z nosu není překážkou pro provedení testu

 

*Průjem

Při průjmových obtížích je nutné testování odložit a provést ho až po upravení činnosti střev.

 

* Odebrání vzorku

 • Při zahájení vyšetření napíše pacient na zadní stranu testovacího políčka jméno, příjmení a datum odběru vzorku.
 • Pacient otevře přední stranu psaníčka (označené „zde otevřít“) a pomocí jedné roztěrky odebere vzorek stolice velikosti hrachu.
 • Tímto vzorkem je třeba zcela nebo téměř zcela  zaplnit levé červeně orámované testovací políčko.
 • Pomocí nové roztěrky se odebere z jiného místa stolice další vzorek a zaplní se pravé  červeně orámované testovací políčko.
 • Testovací políčko se uzavře pomocí jazýčku.
 • Postupuje se shodně 2. a 3. testovací den.
 • Uzavře se návratný sáček a doručí se ošetřujícímu lékaři nebo přímo do laboratoře. Nedoporučuje se balit sáček se vzorky do plastikových sáčků.

 

C – 6  Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku

Vzorky pacientů určené k analýze bez úplné identifikace se v laboratoři nesmí vyšetřovat. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta, objednávajícího oddělení a lékaře ze žádanky zadány do LIS. Zadanému vzorku je přiděleno laboratorní číslo, pod kterým je vzorek dále zpracováván.

 

C - 7 Odběr vzorků

Stručné pokyny k odběru vzorků

 

Odběr žilní krve

Odběr venózní krve provádíme většinou ráno, obvykle nalačno v poloze vsedě nebo vleže z kubitální žíly. Laborantka (odběrová sestra) posoudí kvalitu žilního systému v loketní jamce. Masáž, palpace rukou mohou způsobit změny některých komponent, proto nejsou vhodné. Dostává-li pacient infuze do jedné končetiny, musí se provést náběr z druhé. Odběrová sestra vydezinfikuje předpokládané místo vpichu a následně ho otře čtverečkem buničiny  nebo tamponem. Je nutné nechat kůži  oschnout, aby se zabránilo případné kontaminaci při odběru nebo hemolýze. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2 až 5 cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se nasazují  zkumavky. Jakmile začne krev proudit do zkumavky, je nutné odstranit turniket. Vakuová zkumavka se nesmí nasadit do držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Je-li ve zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak správný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10-ti násobným šetrným převracením.

Místo vpichu i s jehlou se zakryje čtverečkem buničiny nebo tamponem, na ten je potřeba opatrně zatlačit a pomalu vytáhnout jehlu. Poté se přilepí náplast, pacientovi se doporučí tisknout místo vpichu asi 2 minuty a ponechat  náplast alespoň 15 minut po odběru .

 

Odběr kapilární krve

Kapilární odběr provádí laborantka (odběrová sestra). Je určen pro případy,kdy nelze provést žilní odběr, především u malých dětí. Odběr se provádí z prstu, v poloze v sedě. Důležité je dobře vydezinfikovat místo vpichu vhodným dezinfekčním prostředkem. Místem vpichu je obvykle palmární část distální falangy prstu ruky, kterou pacient nepíše. Dezinfekci necháme oschnout. Je to důležité, aby nedošlo k hemolýze. Vpich se provádí lancetou s určenou hloubkou a šířkou vpichu nebo jednorázovou jehlou o standardní hloubce 3 mm. Aby se předešlo infekci,je nutné při opakujících se punkcích vybírat různá místa vpichu. Odběr se musí uskutečnit z dokonale prokrvených míst. Odběry z cyanotických,podchlazených prstů se stázou krve jsou zbytečným trápením pacientů, výsledky mohou být značně zkreslené. Dokonalé prokrvení použitých míst je předpokladem správných výsledků a je třeba ho zajistit nejčastěji nahřáním (několikaminutový teplý zábal, teplá vodní lázeň po dobu 10 minut). Před vpichem je nutné kůži dokonale osušit. Po vpichu se první kapka setře čtverečkem buničiny. Při odběru se musíme vyhnout násilnému vytlačování krve z prstu, aby nedocházelo ke kontaminaci krve neurčitým množstvím tkáňového moku.

 

Množství vzorku

Doporučené množství vzorku plné krve nebo moče při primárním odběru

 

klinická biochemie

(pro 15-20 rutinních analytů)

5 až 6 ml  žilní krve

1 ml kapilární krve (kep)

sérologie

(pro 10-15 rutinních analytů)

5 až 6 ml žilní krve

1 ml kapilární krve (kep)

hormony + imunologie

(pro 15-20 rutinních analytů)

5 až 6 ml žilní krve

1 ml kapilární krve (kep)

hematologie – krevní obraz + diff

2,5 ml  žilní

0,5 ml kapilární krve (kep)

hemokoagulace

3,6 ml žilní krve

 

Moč (chemické a morfologické vyšetření)

10 ml moče (minimálně 5 ml)

 

Množství krve pro metody prováděné z nesrážlivé krve se řídí nutností dodržet poměr krve a protisrážlivého činidla.

 

Orální glukózový toleranční test (OGTT)

Po perorální aplikaci 75 g glukózy (u dětí nebo osob do 43 kg hmotnosti 1,75 g/kg) se sleduje koncentrace glukózy v plazmě. Odběr krve  se provádí nalačno, 60 a 120 minut po zátěži, stanovuje se glukóza, případně C-peptid z žilního odběru. Před testem je nutný dietní režim s definovaným obsahem sacharidů. Roztok glukózy (75 g ve 300 ml vody) se musí vypít během 10 minut.

 

C - 8 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita

Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření.

 

C - 9 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky

Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve vyhlášce  MZd č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky pro předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Na základě této směrnice byly stanoveny tyto zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem :

 

 • každý vzorek (krve, moče a další matrice) je nutno považovat za potencionálně infekční
 • žádanka ani vnější stěna zkumavky nesmí být kontaminována biologickým materiálem – toto je důvodem k odmítnutí vzorku
 • vzorky pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny
 • vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do plastového kontejneru, ten do přepravního termoboxu tak, aby během přepravy nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku
   

Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny  tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu.

 

C – 10 Informace k dopravě vzorků

Zkumavky s materiálem musí být zasílány do spolupracující laboratoře uzavřené co nejdříve po odběru. Vzorek po odběru nesmí být bez předchozí úpravy (centrifugace) skladován do druhého dne v lednici.

U citlivých analýz je nutné dodržet časy stability. Při extrémních vnějších podmínkách je nutné vzorky transportovat v termoboxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem.

Spolupracující laboratoř zajišťuje svoz a harmonogram svozu je koncipován a realizován s ohledem na tyto zásady.

Pokud má ordinace lékaře požadavek na odvoz materiálu mimo harmonogram požádá telefonicky laboratoř.