Jdi na obsah Jdi na menu
 


E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

Výsledek vyšetření, který může být spojen s ohrožením základních životních funkcí nebo s nutností okamžitého lékařského zásahu (kritická hodnota výsledku), představuje epidemiologické riziko apod., je sdělován požadujícímu subjektu v co nejkratším časovém intervalu od zjištění telefonicky laborantkou.

 

Telefonujíci provede záznam do LIS, že výsledek byl telefonicky hlášen a uvede jméno osoby, které byl výsledek ohlášen. Poté je předán běžnou formou (nebo v papírové podobě) požadujícímu lékaři.

 

 

Přehled alarmujících hodnot výsledků – BIOCHEMIE 

Parametr

Materiál

Jednotka

Dospělí pod

Dospělí nad

Děti pod

Děti nad

Urea

S

mmol/l

 

20

 

12

Kreatinin

S

umol/l

-

400

-

200

Bilirubin celkový

S

umol/l

-

200

-

100

AST

S

ukat/l

-

10

-

5,0

ALT

S

ukat/l

 

10

 

5,0

CRP

S

mg/l

-

50

-

50

glukosa          

S

mmol/l

3,0

20

 

3,0

10

 

Celková bílkovina 

S 

g/l 

- 

120

 

- 

120

 

 

Přehled alarmujících hodnot výsledků – HEMATOLOGIE

Parametr

Materiál

Jednotka

Dospělí pod

Dospělí nad

Děti pod

Děti nad

Leukocyty

P

109/l

1

25

2

25

Hemoglobin

P

g/l

60

180

80

180

Trombocyty

P

109/l

30

800

30

800

INR

P

poměr

-

> 5

-

> 5

 

 

E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv

Laboratorní výsledky se vydávají v tištěné formě.

 

Výsledky laboratorních vyšetření jsou po kompletizaci odesílány na klinická pracoviště

 

Výstup z LIS v podobě výsledkového listu obsahuje:

· název laboratoře, která výsledek vydala

· jednoznačnou identifikaci pacienta (jméno, rodné číslo)

· název oddělení a jméno lékaře požadujícího vyšetření

· datum a čas přijetí primárního vzorku laboratoří

· datum a čas tisku nálezu

· název vyšetřovaného systému (skupiny)

· nezaměnitelnou identifikaci vyšetření

· výsledek vyšetření včetně jednotek měření tam, kde je to možné

· biologické referenční intervaly

· v případě potřeby textové interpretace výsledků

· jiné poznámky (označení vzorku v LIS, texty ke kvalitě nebo dostatečnosti primárního vzorku, které mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, atd.)

 

E-3 Změny výsledků a nálezů

Opravy protokolů (výsledkových listů) pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro:

• identifikační část

• výsledkovou část

 

Oprava identifikační části

Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ženy apod.). Oprava identifikace (čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou.

 

Oprava výsledkové části

Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická pracoviště.

 

Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům!

 

Opravu výsledků schvaluje vedoucí klinické laboratoře nebo jím pověřený pracovník. Opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam:

 

• Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno:

"Změna výsledku provedena dne DD.MM.RRRR. Původní hodnota stanovení (...název systému a analytu...) byla (...číselný nebo textový výsledek...) (jednotka), opravená hodnota je (...číselný nebo textový výsledek...) (jednotka)". Případně se uvede důvod změny.

• Pracovník provádějící změnu uvede své jméno.

 

• V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl protokol dosud odeslán, ale původní výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání protokolu opraveného.

 

• Tisk opraveného protokolu.

 

• Původní protokol a protokol po opravě se archivuje na místě k tomu určeném. Je nutné také tuto neshodu zapsat do Knihy neshod a nápravných opatření.

 

E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku

Dostupností se rozumí časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do vytištění výsledkového listu. Laboratoř garantuje jeho dodržení pro 90 % dodaných vzorků. Zbývajících 10 % je vyhrazeno pro situace, kdy je nutné  vzorek ředit, probíhají urgentní analýzy, start analýzy je nutno odložit z důvodu technické poruchy, údržby, opravy apod.

 

Prostřednictvím LISu laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku a čas tisku (je vytištěn na každém výsledkovém listu).

 

Pro naprostou většinu rutinních biochemických a hematologických vyšetření je dostupnost výsledků ještě téhož dne, pouze ve výjimečných případech mohou být neurgentní vzorky centrifugovány a ponechány k analýze na příští den, je to dáno na vědomí lékaři. 

 

Statim vzorek má přednost před ostatními vzorky, vyšetřuje se přednostně a po analýze se ihned  výsledek nahlásí lékaři ordinujícímu statim vyšetření. Dostupnost takového vyšetření je maximálně  60 minut.

 

E-5 Způsob řešení stížností

Laboratoř pracuje v systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 15 189.

Rozdělení reklamací a kompetence pracovníků  k jejich vyřízení

·     Stížnost na chyby ve výsledcích, nedodržení požadavků na vyšetření nebo délka trvání vyšetření přijímá a řeší vedoucí laboratoře ve spolupráci s laborantkami.

·     Stížnost na pozdní doručení výsledků, záměnu adres řeší laborantka, která provede opis výsledku z archivu a opraví adresu příslušné ordinace.

·     Pozdní doručování výsledků řeší vedoucí laboratoře s řidičem.

·     Stížnosti na chování a vystupování  pracovníků  a další závažné reklamace přijímá a řeší vedoucí laboratoře

 

O všech stížnostech je proveden zápis do sešitu „Stížnosti“. Není-li stížnost určena přímo vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoli pracovník laboratoře. Vždy je nutné postupovat s dostatečnou mírou vstřícnosti a asertivity. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamžitě pracovník, který stížnost přijal, je-li to v jeho kompetenci. Jinak předává stížnost  vedení laboratoře.